Студентска мобилност-реалност или илузија во Македонија?

Училница65% од студентите не се запознаени со програмите за размена     Басилеус, Ерасмус, или JoinSEE. Останатите 35 % најчесто информациите ги добиваат од свое сопствено истражување, наместо од академскиот кадар или оние задолжени за промоција на програмите. Најаголем дел од испитаниците одговориле дека на размена се дојдени / отидени  помеѓу 0 и 3 студенти. (цело истражување)

Овие статистички наоди укажуваат дека македонските факултети потфрлаат во реализација на еден од главните стожери на Болоњскиот процес, мобилноста. Очигледен проблем е пристапот до информации за програмите за мобилност, кои се на располагање.

Целта на овој концепт, кој е воведен во 1999, со потпишување на Болоњската декларација, е да овозможи доостручување и развој на вештини кај студентите преку работа во нова, мултикултурна средина. Последица на овој процес би бил и  развој на компетативност помегу високо образовните институции, во привлекување на на просперитетните студенти. ( Болоњска декларација)

Очигледно македонските ВОИ не се придржуваат до обврските преземени со Декларацијата. Невклучувањето во современите текови, непристапување кон модернизација на ВО, затворање во сопствената средина, единствено ќе им наштети на студентите. Ке се намали нивната конкурентност на пазарот, и вредноста на сопствената диплома.

Leave a Reply